top of page
Bedrijf

BEDRIJF

Patrimonium

Uw gebouwen, inventaris, materieel en koopwaar degelijk beschermen aan de hand van een goed preventieplan is essentieel. Toch blijft ook het sluiten van een goede verzekering die uw investering optimaal veilig stelt voor brand en andere gevaren eveneens essentieel. Belangrijke uitbreiding op de traditionele dekkingen is hier de dekking bedrijfsschade. In geval van inactiviteit na een gedekt schadegeval, zorgt de uitbetaling van een dagvergoeding ervoor dat vaste kosten en lasten betaald kunnen worden.

Zowel tijdens als na het uitvoeren van een werk kan er schade ontstaan aan derden. De B.A. Uitbating / Na Levering voorziet in de vergoeding van de stoffelijke en de lichamelijke schade als gevolg hiervan. Brengt u tijdens werkzaamheden schade toe aan een voorwerp dat u door uw klant werd toevertrouwd, dan wordt vergoeding voorzien onder de dekking Toevertrouwd Goed.

Aansprakelijkheid

Fabriek
Personeel
Mensen uit het bedrijfsleven juichen toe

PERSONEEL

Arbeidsongevallen

Indien u personeel in dienst heeft, dan bent u wettelijk verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten. Wenst u uw personeelsleden meer te beschermen dan u wettelijk verplicht bent, dan kunt u opteren om hen 24u/24u te verzekeren.

De verzekering van het loonexcedent zorgt er dan weer voor dat ook het loon boven het wettelijk plafond meeverzekerd wordt.  

 

U investeert veel in uw medewerkers. Extralegale voordelen helpen u om uw personeel beter te beschermen én ze beter aan uw bedrijf te binden. In groepsverzekering spaart u als werkgever voor het aanvullend pensioen van de werknemers. Tevens wordt de
mogelijkheid voorzien om via dekking arbeidsongeschiktheid het loonverlies in te perken bij langdurige ziekte. De premies van een groepsverzekering zijn fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap.

De ziektekostenverzekering voor KMO’s is reeds mogelijk vanaf slechts één medewerker. Naast de hospitalisatieverzekering kunnen ook ambulante kosten en tandverzekering opgenomen worden.

Voor gezinsleden van uw medewerkers kan een vrijwillige aansluiting voorzien worden, al dan niet voor rekening van de medewerker.

Employee Benefits

Hospitalisatieverzekering

Financiële zekerheid

FINANCIËLE ZEKERHEID

VAPZ / BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING

Ook u als bedrijfsleider wenst uw eigen toekomst veilig te stellen. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Bedrijfsleidersverzekering – een individuele levensverzekering die een vennootschap afsluit om hierin een pensioenbelofte in het voordeel van de bedrijfsleider op te bouwen – bieden hiervoor fiscaal interessante mogelijkheden.

In geval van arbeidsongeschiktheid lopen een aantal vaste kosten en lasten gewoon door. Een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt u tegen inkomensverlies omwille van arbeidsongeschiktheid door de maandelijkse uitbetaling van een vervangingsinkomen.

Maar ook uw vennootschap ondergaat mogelijk inkomstenverlies door uw arbeidsongeschiktheid. De omzetverzekering voorziet in de gedeeltelijke compensatie van het omzetverlies door die afwezigheid. Vaste kosten en lasten die voor rekening van uw vennootschap komen, kunnen dan verder betaald worden.

GEWAARBORGD INKOMEN

OMZETVERZEKERING

Financieel rapport
bottom of page